fbpx
Your Mind Our Work

Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden.

2. In onderstaande tekst is ‘’klant’’ degene die de bestelling of order geeft en ‘’leverancier’’ degene die het order aanvaardt en uitvoert.

3. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.

Prijsaanvragen, prijsaanduidingen

4. Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de offerte/ opdracht en/of de uitvoering ervan zal ten laste van de klant vallen. Onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 14 dagen na factuurdatum.

5. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en door aanvraag extra werken van de klant.

6. Een klant die een leverancier verzoekt een voorbereidend werk te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.

7. De prijzen voor diensten zijn exclusief hosting, hosting wordt apart gefactureerd.

Bestellingen

8. Opdrachten dienen door de klant schriftelijk per brief of email worden bevestigd. Indien de klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Your Mind Our Work een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Andere mondelinge afspraken en bedingen binden Your Mind Our Work eerst nadat deze schriftelijk per brief of email door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

9. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.

10. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductieve, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijk gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.

11. Eventuele kosten voor copywriting, vertaling, fotografie en taken die niet in een offerte zijn opgenomen, worden los van de overeengekomen offerte aangerekend.

12. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, beeldmateriaal of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij ondernemingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht op recuperatie van alle kosten.

Grafische opdrachten

13. De klant kan steeds verzoeken om een ontwerp van de uit te voeren bestelling. Ontwerpen identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

14. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij ontwerp aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra kosten in rekening gebracht worden.

15. Een opdracht tot ontwerp dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden; vertraging opgelopen door ontwerp die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de ontwerp binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden.

16. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

17. Your Mind Our Work kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geestelijke schade, gerechtelijke veroordelingen of boetes of andere schade gevorderd door derden of door de klant zelf, voor zover de klant zijn goedkeuring gegeven heeft voor de opdracht en de inhoud ervan (in casu aanvaarding van de factuur).

Opleveringstermijn

18. Laattijdig afleveren van teksten, correcties en dergelijke, door de klant kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.

19. Bij uitdrukkelijk bedongen opleveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle teksten en documenten nodig om het werk te kunnen aanvangen.

20. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

Bevoegdheid

21. Elk geschil dat overeenkomt naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier is gevestigd. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument.

Copyright / rechten van intellectuele en industriële eigendom

22. U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Your Mind Our Work. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van Your Mind Our Work.

23. Indien door het onrechtmatige gebruik van beelden, teksten, logo’s en andere een recht van intellectuele eigendom van een derde geschonden wordt, en/of indien dit op uitdrukkelijke vraag van de klant gebeurd is (al dan niet onwetend), kan Your Mind Our Work hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

24. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het auteursrecht, toe aan de leverancier. Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een depot of een registratie vereist is, dan is uitsluitend de leverancier tot het doen daarvan bevoegd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

25. Door de leverancier tot stand gebrachte ontwerpen, adviezen, teksten, ontwerpen en alle andere ten behoeve van het tot stand te brengen werk bestemde materialen, blijven ten allen tijde eigendom van de leverancier, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

26. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier wijzigingen in het werk aan te brengen of te laten aanbrengen.

27. Indien de leverancier ten gevolge van wanbetaling een incassoprocedure in gang zet, is de leverancier gerechtigd de eventueel in mindering gebrachte kortingen als retourcommissie terug te vorderen.

28. In geen geval is de klant gerechtigd om (een deel van) de betaling op te schorten en is compensatie uitdrukkelijk uitgesloten.

Web

29. De website/shop ondersteunt bij oplevering de meest recente versie van de populairste browsers (IE, Chrome, Firefox en Safari). Expliciete vragen (voor of na de oplevering) voor ondersteuning van een oudere/nieuwere versie of een andere browser worden in regie aangerekend.

30. Webhostingpakketten en domeinnaam. De overeenkomst gaat in op het moment, dat de Klant een webhostingpakket besteld bij Your Mind Our Work en de opdracht tot hosting is geaccepteerd. Afnemer gaat deze overeenkomst aan voor tenminste 1 jaar met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 volledige kalendermaanden. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd met steeds opnieuw 1 jaar.

31. De klant verklaart Your Mind Our Work nooit verantwoordelijk te stellen en is in geen geval aansprakelijk voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten of verlies van reputatie, of verlies van klanten of verliezen als gevolg door technische of andere storingen. Naast gevallen van overmacht kan Your Mind Our Work niet garanderen, dat alle informatie storingsvrij en/of te allen tijde toegankelijk is voor Klant of derden, om wat voor een reden dan ook.

32. De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn. Ook zijn we niet aansprakelijk voor de bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste besparingen. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers, crackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten). De leverancier behoudt zich het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop.

33. De leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. De leverancier verbindt zich ertoe ondersteuning en advies te geven aan de klant waar mogelijk en voorziet in passende stappen tegen de toeleverancier. De leverancier kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van de klant voor de bewezen en werkelijk geleden schade die voortvloeit uit een vooraf gesloten overeenkomst. De eventuele schadevergoeding zal in geen geval groter zijn dan het totaalbedrag der diensten zoals zij werden gefactureerd aan de klant.

34. Zolang de geleverde diensten niet integraal werden betaald door de klant, blijven zij eigendom van de leverancier. De volledige broncode van het project, inclusief de daarop rustende vermogensrechten, doch exclusief de morele rechten – divulgatierecht (recht tot bekendmaking), een paterniteitsrecht (erkenning van vaderschap) en een integriteitsrecht (eerbied voor het werk)-, zal na algehele betaling van het project worden overgedragen van de leverancier naar de klant, weliswaar onder de voorwaarden en beperkingen zoals hieronder omschreven. Morele rechten zijn onvervreemdbaar, zoals gestipuleerd in de Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994. De leverancier zal steeds als oorspronkelijke auteur van het werk worden aangeduid. Onder volledige broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden. Deze overdracht zal de klant in de mogelijkheid stellen nadien desgevallend de nodige aanpassingen door te voeren aan het project. Het is de klant echter verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciële – of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming vanwege de leverancier. Ook zal de klant de hem overgedragen broncode niet ten commerciële titel mogen aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het project in kwestie.

35. De leverancier staat in voor de oplossing van alle gebreken die door een fout van de leverancier zijn ontstaan in het kader van een door haar geleverd project en die aan het licht zouden komen na de aflevering/oplevering van de producten of diensten in kwestie. Deze gebreken dienen door de klant schriftelijk en uitsluitend aangetekend gemeld te worden en dit uiterlijk 6 maanden na de oplevering/voltooiing van de diensten of producten. Na het verstrijken van deze termijn is de leverancier niet meer gehouden aan deze clausule. Voormelde gehoudenheid in hoofde van de leverancier komt te vervallen indien blijkt dat een andere ontwikkelaar aan het project werkt/heeft gewerkt. De leverancier zal tenslotte ter zake ook niet aangesproken kunnen worden door de klant indien blijkt dat de vastgestelde fouten het gevolg zijn van aanpassingen door de klant zelf uitgevoerd na overdracht van de broncode en voltooiing van het project door de leverancier. De eventuele kosten die in hoofde van de leverancier gepaard zijn gegaan met het opsporen van gebreken, waarvan achteraf blijkt dat zij te wijten zijn aan een derde/de klant zullen door de leverancier verhaald worden op de klant.

36. De leverancier garandeert 30 kalenderdagen na de oplevering van het project waarin foutjes in de software worden opgelost zonder extra kosten.

Betaling (Facturatie)

37. Er worden geen verplaatsingskosten aangerekend.

38. 30% van het factuurbedrag wordt aangerekend bij bevestiging van een opdracht, 10% bij oplevering.

39. Per einde productiemaand wordt een representatief percentage gefactureerd (v.b. 3 maanden van 20% of 2 maanden van 30%)

40. Voor verder zaken in de toekomst wordt een uurtarief van 80 euro/uur gerekend.

41. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 30 dagen na een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies, de eigenlijke gerechtskosten en contractuele schade.

42. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1,5%/maand.

43. Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering. Bij gemis van de betaling van de factuur of één van de facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zicht het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te verbreken.

44. Indien op verzoek van de klant, de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.